SermonIndex Audio Sermons
Image Map
SermonIndex.net : Christian Books : NUMBER, 48, 49

A Grammar Of Septuagint Greek by Frederick Cornwallis Conybeare

NUMBER, 48, 49

48. Singular for Plural. Sometimes in imitation of Hebrew idiom we find the singular used in the sense of the plural. When the article is employed along with a singular noun, we have the Generi Use of the Article (44), but the presence of the article is not necessary.

Ex.8:6 anebibasthe ho batrachos (= frogs), 8:18 exagagein ton sknipha, 10:13 kai ho anemos ho notos anelaben ten akrida, 10:14 ou gegonen toiaute akris.

Jdg.7:12 hosei akris eis plethos (cp. Judith 2:20 hos akris), 21:16 ephanisthe apo Beniamein gune.

4 K. [2 Kings] 2:12 harma Israel kai hippeus autou.

Ezk.47:9 estai ekei ichthus polus sphodra.

This throws light on an otherwise startling piece of grammar -

Jdg.15:10 eipan aner Iouda.

49. Singular Verb with more than One Subject. In accordance with Hebrew idiom a singular verb often introduces a plurality of subjects, e.g.-

4 K. [2 Kings] 18:26 kai eipen Eliakeim . . . kai Somnas kai Ioas, 18:37 kai eiselthen Eliakeim ktl.

This may happen also in Greek apart from Hebrew.

Xen. Anab.2.4.16 Epempse meAriaios kaiArtaozos.

<<  Contents  >>

©2002-2020 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy