SermonIndex Audio Sermons
Image Map
SermonIndex.net : Christian Books : THE ARTICLE, 44, 45

A Grammar Of Septuagint Greek by Frederick Cornwallis Conybeare

THE ARTICLE, 44, 45

44. Generic Use of the Article. This is due to following the Hebrew.

1 K. [1 Sam.] 17:34 ho leon kai he arkos = a lion or a bear,' 17:36 kai ten arkon etupten ho doulos sou kai ton leonta.

Amos 5:19 hon tropon ean phuge anthropos ek prosopou tou leontos, kai empese auto he arkos.

Is.7:14 idou he parthenos en gastri lempsetai.

45. Elliptical Use of the Feminine Article. The use of the feminine article with some case of chora or ge understood is not due to the influence of the Hebrew.

he hup' ouranon Job 18:4.

ten hup' ouranon Job 1:7, 2:2, 5:10, 9:6, 28:24, 34:13, 38:24.

tes hupo ton ouranon Ex.17:4: Prov.8:28: 2 Mac.2:18.

tes hup' ouranon Job 38:18.

te hup' ouranon Esther 4:17: Baruch 5:3.

So in N.T. --

Lk.17:24 he astrape astraptousa ek tes hupo ton ouranon eis ten hup' ouranon lampei.

<<  Contents  >>

©2002-2020 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy